START FROM ZERO 在上周推出全新秋冬形象后,本週正式推出最新秋冬七分袖单品,肩拼色块加上经典元素 – 粗细横条,胸口前隐藏口袋的巧思,以及领口、袖口的红色滚边,都让此款秋冬先遣商品充满期待度。此单品共推黑、白 2 色,预计本週间于 FLOW 系统店
以及指定通路正式发售。

FLOW TPC:台北市西门町昆明街96巷6-1号 TEL:02-23617869

 START FROM ZERO 2011AW首发单品 – 红START FROM ZERO 2011AW首发单品 – 红START FROM ZERO 2011AW首发单品 – 红START FROM ZERO 2011AW首发单品 – 红START FROM ZERO 2011AW首发单品 – 红START FROM ZERO 2011AW首发单品 – 红START FROM ZERO 2011AW首发单品 – 红START FROM ZERO 2011AW首发单品 – 红START FROM ZERO 2011AW首发单品 – 红